INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(titulom spracovania je zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Spracúvanie osobných údajov
Informácie poskytnuté dotknutej osobe pred poskytnutím osobných údajov:
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Finančné centrum, a.s., so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 341 592, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10419/R; prevádzkovateľ má právne postavenie samostatného finančného agenta (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „finančný agent“).
Poverený zástupca prevádzkovateľa: _________________
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa, ak je určená: ____________
Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie finančného sprostredkovania prevádzkovateľom pre dotknutú osobu ako klienta, na účely identifikácie klienta a na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta alebo finančného poradcu voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom alebo viazaným finančným agentom a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) alebo osobitných predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 31 zákona. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) a písm. c) zákona v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ďalej kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich dotknutá osoba má. Podľa § 31 ods. 3 zákona je finančný agent aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1 a podľa § 35 ods. 1 a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
Identifikáciu príjemcu alebo kategória príjemcu: príjemcom osobných údajov je finančný agent jeho podriadení finančný agenti a finančné inštitúcie, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Doba uchovávania osobných údajov: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas poskytovania finančného sprostredkovania klientovi a po dobu stanovenú všeobecne-záväznými právnymi predpismi ukladajúcimi povinnosť prevádzkovateľa osobné údaje uchovať.
Dotknutá osoba má právo:
– požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby,
– na opravu osobných údajov,
– na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– namietať spracúvanie osobných údajov,
– na prenosnosť osobných údajov,
– kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
– podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o finančnom sprostredkovaní a poistnej zmluvy. Následkom neposkytnutia osobných údajov bude neuzavretie zmluvy o finančnom sprostredkovaní, resp. poistnej zmluvy.
Prevádzkovateľ vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov len v prípade využitia služby on-line poistenia prostredníctvom stránky financnecentrum.sk dotknutou osobou. Význam takéhoto spracúvania osobných údajov spočíva pre dotknutú osobu v on line generovaní poistnej zmluvy podľa údajov zadaných dotknutou osobou do systému. Bez zadania osobných údajov systém poistnú zmluvu nevygeneruje.
Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom, s výnimkou finančnej inštitúcie, o poskytnutie finančnej služby ktorej má klient záujem.
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.
Klient potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

V ___________, dňa ____________

__________________________
Dotknutá osoba